Asiakas: Satakunnan sairaanhoitopiiri

TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ | Leena Ollonqvist

Asiantunteva yhteistyö terveydenhuoltoon liittyvien ICT-ratkaisujen valinnassa

Soteuudistuksen myötä jokaisen sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen toimintaan sekä järjestelmiin tulee merkittäviä muutoksia. Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikön Leena Ollonqvistin mukaan ICT-ratkaisujen ulkoistaminen helpottaa soteen siirtymistä ja tekee erityisvastuualueiden toiminnasta huomattavasti skaalautuvampaa sekä taloudellisempaa.

Jo Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) ja Medbitin yhteistyön alkuvaiheessa erityisvastuualueiden (erva-alueet) yhteistoiminta oli hyvin voimakasta – tällöin luotiin muun muassa yhteinen tietohallintostrategia ja tehtiin paljon yhteishankintoja. Vuonna 2011 Satakunnan sairaanhoitopiirin IT-toiminnot fuusioitiin Medbitiin, jolloin sen tietopalvelut ja henkilökunta siirtyivät kokonaisuudessaan yrityksen palvelukseen.

Tällä hetkellä Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikkönä työskentelevällä Leena Ollonqvistillä on työhistoriansa kautta yhteys myös Medbitiin. Nykyistä virkaansa ennen hän oli Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) palveluksessa 15 vuotta ja vuonna 2008 hän siirtyi töihin Medbitiin. Tällöin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin atk-palvelut ulkoistettiin Medbitille, ja Ollonqvist olikin mukana Medbitin toiminnassa yrityksen alkutaipaleelta asti. Vuonna 2011 Satakunnan sairaanhoitopiirin IT-toimintojen fuusion jälkeen SATSHP:iin avautui tietohallintopäällikön virka, johon Ollonqvist haki ja tuli valituksi. Tämän seurauksena hän muutti miehensä kanssa kotiseudulleen Satakuntaan.

Pyysimme Ollonqvistiä kertomaan, miten hän kokee Medbitin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyön onnistuneen.

Tietopalveluyksikön toiminta jatkui sellaisenaan, tällä kertaa Medbitin tuottamana

Vuoden 2011 liikkeenluovutuksen yhteydessä siirrettiin Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Medbitin omistukseen paitsi lisenssit ja ohjelmistot myös tietokannat, palvelimet, tietoverkot sekä tietokoneet ja muut ICT-laitteet. Samalla SATSHP:n IT-henkilökunta siirtyi Medbitin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sopimus tehtiin samanlaisesta palvelusta, ja tavoitteena oli tietopalveluyksikön toiminnan jatkuminen sellaisenaan – ainoastaan Medbitin tuottamana. Medbit ryhtyi tarjoamaan Satakunnan sairaanhoitopiirille ICT-järjestelmien, tietoturvallisuuden ja palvelupisteiden ylläpitoa sekä projektinhallintaan, ongelmanratkaisuun ja ICT-palveluiden kehittämiseen liittyvää kokonaispalvelua.

Skaalautuvuutta ja toimintavarmuutta

Ollonqvistin mukaan tärkeimpiä ulkoistamisen seurauksena saavutettuja hyötyjä ovat skaalautuvuus ja toimintavarmuus – yhteistyön avulla sairaanhoitopiirit ja erva-alueet eivät ole vain muutaman henkilön ammattitaidon varassa. Tämän lisäksi eri sairaanhoitopiirien osaaminen on myös muiden sairaanhoitopiirien käytössä, kustannukset ovat paremmin ennakoitavissa ja palvelun katkeamattomuus on varmistettu.

– Tieto- ja kyberturvallisuuden merkityksen kasvaessa on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluiden turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti. Yhteistyösuhde tietotekniikan asiantuntijoiden kanssa on paras tapa hallita riskejä ja ennaltaehkäistä mahdollisia uhkia. Lisäksi käyttäjähallinnan kehittäminen ja sen automatisointi, esimerkiksi tilanteessa, jolloin työntekijän työsuhde päättyy, vähentää esimieheen kohdistuvaa työtaakkaa oleellisesti, Ollonqvist kertoo.

Panostukset asiakkuuksien hallintaan näkyvät asiakastyytyväisyydessä

Asiakkuuksien hallintaan panostaminen on ollut Medbitillä jo useamman vuoden yrityksen sisäisenä kehityskohteena, koska koemme sen olevan erityisen tärkeää onnistuneen asiakkuuden hoidon kannalta. Ollonqvistin mukaan Medbitin positiivinen kehityssuunta tässä asiassa on ollut selvästi havaittavissa, ja hän on ollut tyytyväinen Medbitin Satakunnan sairaanhoitopiirin asiakkuuspäällikkö Ville Lintulan toimintaan kokonaisvaltaisena yhteyshenkilönä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin – yhteistyötä edelleen kehittäen.

Valmistautumista soteen – tärkeintä, että hoidon ja palvelun taso säilyy ennallaan tai paranee

Satakunta on valmistautunut soteuudistukseen jo pitkään eri alojen erityisosaajista koostuvien työryhmien voimin. Uudistusta ja siihen liittyviä muutoksia on mietitty paitsi taloudellisesta myös kliinisestä näkökulmasta – tärkeintä on, että tulevat muutokset eivät vaikuta hoitoa ja palvelun tasoa heikentävästi.

Ollonqvist uskoo soten yhtenäistävän erikoissairaanhoidon tietohallintoa ja parantavan sairaanhoitopiirien välistä tiedonkulkua:

– Medbitin tarjoamien palveluiden avulla siihen oikeutettu terveydenhuollon henkilökunta saa potilaita koskevan tutkimusdatan ja potilashistorian sekä yhteenvedot annetusta hoidosta entistäkin paremmin käyttöönsä. Tällainen tietojärjestelmien yhdistäminen on ensimmäinen askel soteorganisaatiota kohti. Tiedonkulun sujuvoituminen parantaa sekä potilaan asemaa että potilasturvallisuutta.

Potilaaseen kohdistuvien hyötyjen lisäksi soteuudistus tulee helpottamaan ICT-järjestelmien ylläpitoa – tällöin myös tietokantojen, versiopäivitysten, lisenssien sekä Kanta-arkiston liitäntöjen hallinta yksinkertaistuu.

– Tällä hetkellä etenemme voimakkaasti soten suuntaan, mutta jäljellä on vielä paljon lainsäädäntöön ja perusterveydenhuoltoon liittyviä avoimia asioita, joiden selvittämiseen menee aikaa, Ollonqvist lisää lopuksi.